Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW

Regulamin świadczenia usług SOTHE Boutique (sothe.pl)

 Słowniczek: Państwo trzecie - państwo spoza Unii Europejskiej, w szczególności Chiny 

Pośrednik - podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOTHE Longina Burzyńska ul. Kolejowa 20, 98-170 Widawa NIP 8311030852 REGON 367738483, który nie posiada i nie będzie posiadał fizycznie towaru, dokonujący czynności obejmujące jedynie pośrednictwo w transakcjach pomiędzy dostawcą a kupującym, który nie jest importerem ani producentem towaru. 

Wyjątek stanowią produkty dostępne w zakładce "DOSTĘPNE W 24H". W przypadku sprzedaży tych produktów dostawcą(sprzedającym) jest bezpośrednio firma SOTHE Longina Burzyńska NIP 8311030852 REGON 367738483

Kupujący - osoba kupująca towary na stronie sklepu internetowego SOTHE Boutique (sothe.pl) bezpośrednio od dostawcy 

Dostawca - sprzedający towar z państwa trzeciego kupującym 

towar - oznacza reklamowany przez Pośrednika, za pośrednictwem Sklepu Internetowego produkt, związany z transakcją pośrednictwa, który stanowi własność dostawcy 

pełnomocnictwo - pełnomocnictwo, o następującej treści:  

Niniejszym udzielam przedsiębiorcy działającym pod firmą: SOTHE Longina Burzyńska NIP 8311030852 REGON 367738483

zwanej dalej ,,pośrednikiem’’, pełnomocnictwa do zakupu w moim imieniu i na moją rzecz oraz opłacenia w moim imieniu ceny i kosztów przesyłki towaru 

Wstęp 

Kupujący uczestniczący w naszych transakcjach, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu transakcji. 

Otrzymana od dostawcy z państwa trzeciego  przesyłka nie jest przeznaczona do dalszej sprzedaży.  Dlatego należy wskazać swój prywatny adres, na który dostawca prześle przesyłkę. 

Kupujący kupuje towar od dostawcy, którego siedziba znajduje się w państwie trzecim.  Zatem zakup przez kupującego jest dokonywany poza Unią Europejską. Oznacza to, iż kupujący poprzez  wprowadzenie towaru na obszar Unii Europejskiej staje się importerem. 

Cena poszczególnych aukcji obejmuje cenę towaru, dostawcy oraz cenę za usługę pośrednictwa wykonywaną przez pośrednika.  Wystawienie rachunku za przedmiot transakcji spoczywa na dostawcy. 

Wszystkie informacje zawarte w aukcji, odnoszą się do produktów (łącznie z cenami), albowiem nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny, ale zaproszenie  do zawarcia umowy określone w art.71 ustawy Kodeks Cywilny.

Skuteczne dokonanie transakcji możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Kupującego Towar jest dostępny w  magazynie dostawcy. W przypadku bezskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie sothe.pl, z rzeczywistym stanem magazynowym kupujący jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości  lub w części. W przypadku braku sposobności wykonania zamówienia, wobec braku danego towaru, pośrednikowi przysługuje  prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym kupujący otrzyma  informację na podany przez niego adres e-mail. Dokonana przez kupującego zapłata za zamówiony towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez pośrednika zwrócona niezwłocznie od momentu skutecznego poinformowania kupującego o niemożliwości zrealizowania zamówienia. 

 Zdjęcia na poszczególnych aukcjach mają charakter informacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od stanu danego towaru (uzależnione to jest od odmiennej kalibracji obrazu u różnych kupujących). Nie stanowi to podstawy do jakichkolwiek żądań w stosunku do pośrednika.  Ewentualne roszczenia mogą być kierowane wyłącznie do dostawcy.

Zdjęcia towaru na stronie sothe.pl stanowią jedynie jego prezentację. Opis, czy też zdjęcia oraz produkty są własnością dostawcy. Wszelkie roszczenia względem opisu i zdjęć czy produktów powinny być kierowane do dostawcy, sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

Wszelkie nazwy handlowe, opisy lub znaki towarowe są własnością odrębnych podmiotów. Są one używane tylko w celach informacyjnych. 

Wszystkie produkty oferowane na aukcjach są własnością dostawców, pośrednik nie rości sobie do nich żadnych praw, prezentuje je jedynie na swoich aukcjach.

§ 1 Zakres przedmiotowy 

 Regulamin określa zasady wykonywania usług przez Pośrednika usługi pośrednictwa na rzecz Kupującemu w dokonywaniu transakcji z Dostawcą.

 § 2 Przedmiotowy zakres usługi pośrednictwa

1.W związku ze świadczona usługą pośrednictwa Pośrednik na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zamawia u Dostawcy towar 

2.W związku z daną transakcją Pośrednik nie dokonuje opłat z tytułu cła odnośnie przedmiotowego zamówienia i przesłania na adres kupującego przez Dostawcę towaru. 

3.Kupujący, który składa zamówienie jednocześnie oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa, o którym mowa w słowniczku.

 § 3 Kwestie podatkowe i celne  

1. Jeśli przepisy prawa podatkowego i celnego przewidują w związku z dokonanym importem konieczność uiszczenia cła, podatków (w szczególności podatku od towarów i usług) lub innych należności o charakterze publicznoprawnym, obowiązek ich uiszczenia spoczywa na Kupującym jako na importerze towaru.  

2. Informacje odnośnie opłat celnych, podatków oraz innych opłat o charakterze publicznoprawnym, a także zwolnień z cła i podatku VAT związanych z dokonywanym przez Kupującego importem znajdują się w szczególności w Ustawie o podatku od towarów i usług, Wspólnotowym Kodeksie Celnym, rozporządzeniu Rady EWG 1186/2009 ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych i ustawie Prawo celne. 

 § 4 Dostawa

1.Koszt wysyłki wynosi 9,99 zł za przesyłkę pocztową ekonomiczną. 

2.Towar winien być wysłany przez Dostawcę z Państwa Trzeciego w terminie 5-14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Pośrednika.  

3.Czas dostawy jest zależny od operatora pocztowego i wynosi od 10 do 36 dni roboczych, 

4.W wyjątkowych wypadkach okres dostawy może być wydłużony, Pośrednik nie ma wpływu na ten fakt i nie ponosi odpowiedzialności za działanie przewoźnika i dostawcy. O opóźnieniu Kupujący jest niezwłocznie informowany przez Pośrednika za pomocą wiadomości e-mail. 

 5.Pośrednik nie jest odpowiedzialny za niedostarczenie towaru w przypadku, gdy kupujący podał niewłaściwy adres 

6.Nie jest dopuszczalna transakcja „za pobraniem”, ponieważ jest to przesyłka międzynarodowa. 

7. W przypadku produktów z zakładki "DOSTĘPNE W 24H" dostawa realizowana jest bezpośrednio od firmy SOTHE Longina Burzyńska. Towar wysyłany jest w ciągu 1 dnia od dokonania płatności. Czas dostawy jest zależny od operatora pocztowego i wynosi 1-5 dni.

 § 5 Realizacja zamówienia 

 1. Jednocześnie dokonując transakcji za pośrednictwem strony internetowej sothe.pl, kupujący udziela pełnomocnictwa pośrednikowi, które on automatycznie przyjmuje.

2. W przypadku kilku różnych Przedmiotów zamówienia, ich wysyłka może zostać zrealizowana w kilku przesyłkach od różnych Dostawców. 

 § 6 Wymagania techniczne i dostarczane treści 

 1.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym są następujące:  a) Dostęp do internetu. b) Dostęp do komputera lub innego urządzenia mobilnego wraz z dostępem do przeglądarki internetowej c) Posiadanie adresu elektronicznego (E-mail).

 2. Informuje się, iż zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. 

 § 7 Płatności

1. Kupujący ma możliwość zapłaty za zamówiony towar poprzez:

a) przelew bezpośredni na konto firmy SOTHE Longina Burzyńska o numerze 86 1870 1045 2078 1016 1196 0001

Kupujący zobowiązany jest do wpisania w tytule przelewu nr zamówienia. Brak informacji o numerze zamówienia skutkować będzie wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

b) płatność online realizowaną za pośrednictwem firmy Blue Media S.A. poprzez przelew bankowy lub płatność kartą płatniczą.  Akceptowane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Master Card, Master Card Electronic, Maestro. W przypadku płatności kartą zamówienie zostanie zrealizowane po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności.

2.W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


 § 8 Reklamacje i zwroty 

 1. Kupujący jest uprawniony do zwrócenia zakupionego przedmiotu aukcji (po poinformowaniu pośrednika) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. 

2. Kupujący zobowiązany jest poinformować Pośrednika o chęci zwrotu towaru za pośrednictwem poczty e-mail(sothe.boutique@gmail.com). 

3. Zwrot zakupionego towaru jest dokonywany poprzez "odkupienie" go przez Pośrednika w cenie równej cenie zakupu towaru w transakcji Sprzedający - Kupujący.

2. Nie ma możliwości odstąpienia od zawartej umowy przez Użytkownika, jeśli zamówiony przedmiot został już do niego wysłany przez Zagranicznego Sprzedawcę (Dostawcę) i jest w trakcie dostawy.  W takiej sytuacji, zwrotu można dokonać po doręczeniu przedmiotu. 

3. Nieużywany przedmiot aukcji w stanie nienaruszonym kupujący powinien odesłać na adres podany przez Pośrednika.

4. Zwrot gotówki następuje w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej. 

5. Dopuszczalna jest wymiana na inny rozmiar po uprzednim ustaleniu.

6. Przesyłki zwrotne za pobraniem oraz niezgłoszone wcześniej pośrednikowi nie będą przyjmowane przez dostawcą. 

7. Przesyłki zwrotne pod inny adres niż podany przez Pośednika nie będą akceptowane. 

8. Koszt przesyłki zwrotnej jest pokrywany przez kupującego. 

9. Pośrednik przewiduje możliwość złożenia przez Kupującego - konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy droga elektroniczną za pomocą e-mail. Przykładowy wzór odstąpienia od umowy jest zamieszczony poniżej:  

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: [nazwy kupionych przedmiotów],  Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .  Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]  Data: [data odstąpienia od umowy]  Załączam zdjęcie otrzymanego przedmiotu.

10. Zwrotom nie podlegają produkty z kategorii bielizna/stroje kąpielowe.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

 z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.) 

2. Kupujący, dokonując transakcji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Pośrednika i Dostawcę danych osobowych w celu dokonania transakcji w granicach prawnie dozwolonych. 

3. W przypadku zmiany danych Kupujący dokona ich aktualizacji na koncie kupującego 

4. Podane dane osobowe będą administrowane przez Pośrednika 

5. Kupujący ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych 

6. Dane, które umożliwiają identyfikację kupującego są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby 7. Pośrednik podlega obowiązkom, wynikającym z przepisów prawa polegającym na udzieleniu upoważnionym organom informacji z zakresu danych osobowych.

 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów