Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Dane przedsiębiorcy

Właścicielem jest przedsiębiorstwo MB Trade Milena Burzyńska, ul. Kolejowa 20, 98-170 Widawa

NIP: 8311615280

które prowadzi działalność za pośrednictwem sklepu www.sothe.pl

Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

Właściciel MB Trade Milena Burzyńska ul. Kolejowa 20, 98-170 Widawa, NIP: 8311615280

zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia.

Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne

dostęp do sieci Internet

adres poczty email

Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.sothe.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu

dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

III. Realizacja zamówień

Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność

do czynności prawnych.

Klient składa zamówienie w następujący sposób:

wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

wybór formy dostawy i płatności

podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy

zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie

Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail

opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)

jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy

sposób płatności

informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni

informacja o prawie do rękojmi

w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

IV. Forma płatności

Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

  1. przelewem tradycyjnym na wskazane przez Sklep konto bankowe 97 1090 1447 0000 0001 1622 3028
  2. za pobraniem
  3. płatność online realizowaną za pośrednictwem firmy Blue Media S.A. poprzez przelew bankowy lub płatność kartą płatniczą. Akceptowane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Master Card, Master Card Electronic, Maestro.


W przypadku płatności kartą zamówienie zostanie zrealizowane po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

V. Ceny i koszty przesyłki

Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla

Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

Ceny podane przy produktach na stronie www sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

Dostawa

Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy

Kurier
Kurier -pobranie

Maksymalny termin dostawy to 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.

W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

Towary dostarczane są na terenie Polski.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres

MB Trade Milena Burzyńska, ul. Kolejowa 20, 98-170 Widawa

Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

MB Trade Milena Burzyńska, ul. Kolejowa 20, 98-170 Widawa

Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.

Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego

zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

VIII. Prawo Konsumenta do rękojmi

Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową

powinna być przekazana m.in.

wysyłanie wiadomość email na adres

sothe.boutique@gmail.com

listownie na adres

W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

Pozostałe

Regulamin jest dostępny pod adresem www.sothe.pl/regulamin

Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów